VIE­ŠAS JU­LIAUS SA­BA­TAUS­KO LAIŠ­KAS LO­ŠI­MŲ BEN­DRO­VIŲ SA­VI­NIN­KAMS IR LO­BIS­TAMS, BE­SI­SLE­PIAN­TIEMS PO DAR­BUO­TO­JŲ PA­RA­ŠAIS

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį „Aly­taus nau­jie­nos“ pa­skel­bė už­sa­ko­mą­jį de­šim­ties ano­ni­mų pa­si­ra­šy­tą vie­šą laiš­ką. Bu­vau ap­kal­tin­tas, kad ini­ci­ja­vau drau­di­mą į „lais­va­lai­kio pra­mo­gas siū­lan­čius“ lo­ši­mų sa­lo­nus pa­tek­ti pro­ble­mų dėl lo­ši­mo tu­rin­tiems žmo­nėms.
Dar 2014 me­tų va­sa­rą ma­no ini­cia­ty­va bu­vo pa­teik­ta Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ri įpa­rei­go­tų lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rius lai­ky­tis pa­čių (pa­to­lo­gi­nių) lo­šė­jų pa­si­ra­šy­tų pra­šy­mų ne­įleis­ti jų į lo­ši­mų sa­lo­nus. Ku­rį lai­ką bu­vau nu­si­vy­lęs jaus­da­mas, kad lo­ši­mų lo­bis­tai da­ro įta­ką ma­no ko­le­goms. Ti­kė­ti­na, kad ne be jų įta­kos Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ke­le­rius me­tus pro­ce­dū­ri­niais veiks­mais nuo­lat ati­dė­lio­jo šios pa­tai­sos svars­ty­mą Sei­me, ne­syk dėl tos pa­čios pa­tai­sos kreip­da­vo­si į Vy­riau­sy­bę.
Ga­lų ga­le pas­ku­ti­nę šių me­tų bir­že­lio die­ną bu­vo pri­im­ta ma­no teik­ta pa­tai­sa – lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai įpa­rei­go­ti lai­ky­tis pa­čių lo­šė­jų pa­si­ra­šy­tų pra­šy­mų ne­įleis­ti jų į lo­ši­mų sa­lo­nus. Ini­ci­ja­vau ir tuo džiau­giuo­si. Džiau­giuo­si, kad ga­lų ga­le, ne­pai­sant mil­ži­niš­kų pa­ties Sa­mui­lo Ka­co ir Li­no Se­sic­ko pa­stan­gų, Sei­mas ma­no pa­siū­ly­mui pri­ta­rė. Pa­pras­tai ta­riant, ši ini­cia­ty­va reiš­kia: ne­pil­na­me­čiai ir (pa­to­lo­gi­niai) lo­šė­jai pa­tirs kliū­tis ir ne­be­ga­lės pra­loš­ti sa­vo ir sa­vo šei­mos pi­ni­gų.
Su­pran­ta­ma, kad dėl to lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai gaus ma­žiau pel­no, bet ar ci­niš­kas jo sie­kis, kai pri­klau­so­my­bę loš­ti tu­rin­tys as­me­nys kas­dien pra­lo­šia ne tik sa­vo, bet ir sa­vo šei­mų gy­ve­ni­mus, ne­pra­si­len­kia su vi­suo­me­nės in­te­re­su?
Šį re­gu­lia­vi­mą tai­ko ne tik Lie­tu­va, bet ir Nor­ve­gi­ja, Por­tu­ga­li­ja, Bel­gi­ja, Mal­ta, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, ki­tos pa­žan­gios ša­lys. Man ap­mau­du, kad tik­rie­ji už­sa­ko­mo­jo straips­nio au­to­riai, su­rin­kę net sa­vo dar­buo­to­jų pa­ra­šus, ypač ne­pa­ten­kin­ti to­kiu reg­la­men­ta­vi­mu.
Prie­šin­gai, ma­no opo­nen­tai ma­no, kad „ben­dra­vi­mas“ su lo­ši­mo au­to­ma­tu yra „lais­va­lai­kio pra­mo­ga“. Aki­vaiz­du, kad, va­do­vau­jan­tis to­kia lo­gi­ka, ir nar­ko­ti­kų ar be­sai­kis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ga­li bū­ti „lais­va­lai­kio pra­mo­ga“. Azar­ti­niai lo­ši­mai ir­gi „lais­va­lai­kio pra­mo­ga“. Tik ar vi­suo­me­nė tu­ri už­si­merk­ti ir leis­ti ne­kon­tro­liuo­ja­mai teik­ti to­kias „lais­va­lai­kio pra­mo­gas“ vi­siems, net ir tiems, ku­rie ne­su­lau­kė pil­na­me­tys­tės ar iš­gy­ve­na pri­klau­so­my­bę?
Ger­bia­mie­ji lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai, au­to­ma­tų sa­vi­nin­kai ir lo­bis­tai, at­sa­ky­ki­te, ne­jau­gi ne­pil­na­me­čių ir pro­ble­mi­nių lo­šė­jų ne­įlei­di­mas į lo­ši­mo sa­lo­nus da­ro to­kią di­de­lę įta­ką Jū­sų pel­nui, kad tiek daug pa­stan­gų ir ka­pi­ta­lo in­ves­tuo­ja­te į po­vei­kio da­ry­mą?
Tik no­rė­čiau pri­min­ti, kad dar 2011 me­tų bir­že­lio 21 die­ną Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nu­sta­tė: „(…) moks­liš­kai įro­dy­ta, jog da­ly­va­vi­mas azar­ti­niuo­se lo­ši­muo­se ga­li su­kel­ti dau­gy­bę ne­igia­mų pa­sek­mių; Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos tai­ko­mo­je tarp­tau­ti­nė­je sta­tis­ti­nė­je li­gų ir svei­ka­tos pro­ble­mų kla­si­fi­ka­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad įpro­čių ir po­trau­kių su­tri­ki­mams pri­ski­ria­mas ir pa­to­lo­gi­nis po­trau­kis loš­ti. Be to, lo­ši­mai ir la­žy­bos, kaip ir ta­ba­ko rū­ky­mas bei al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, pri­skir­ti­ni prie pro­ble­mų, su­si­ju­sių su gy­ve­ni­mo bū­du.“
Moks­li­niais ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad pro­ble­mi­nių lo­šė­jų skai­čius at­ski­ro­se ša­ly­se svy­ruo­ja nuo 0,5 iki 5 proc., o pa­to­lo­gi­nių (ser­gan­čių) lo­šė­jų – nuo 0,3 iki 3,3 proc. Ir Jū­sų, ger­bia­mie­ji lo­bis­tai, ne­nau­dai dau­gu­ma ty­ri­mų re­zul­ta­tų ro­do, kad bū­tent lo­ši­mo au­to­ma­tai yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis pro­ble­mi­niams lo­šė­jams at­si­ras­ti.
Lie­tu­vo­je da­bar ofi­cia­liai re­gist­ruo­ti jau 4322 pro­ble­mi­niai lo­šė­jai. Ir jų nuo­lat dau­gė­ja. Bet bai­siau­sia, kad nuo pri­klau­so­my­bės ken­čia ne tik pa­tys lo­šė­jai, bet ir jų šei­mos bei ypač ma­ža­me­čiai vai­kai. Kiek­vie­na šei­ma, ku­rio­je yra pro­ble­mi­nis lo­šė­jas, ži­no, kaip su­dė­tin­ga jam pa­dė­ti, su­vo­kia, ko­kį skaus­mą jis ke­lia ap­lin­ki­niams.
Pa­vyz­džiui, va­ka­re, ei­da­mas pirk­ti vais­tų ser­gan­čiam vai­kui, ne­ju­čia už­su­ka į lo­ši­mų au­to­ma­tų sa­lo­ną ar ka­zi­no ir pra­lai­mi vais­tams skir­tus pi­ni­gus. Ki­tą­syk to ne­be­pa­kan­ka, ima­mos pa­sko­los, ku­rios sun­kia naš­ta už­gu­la vi­są šei­mą. De­ja, bet vis daž­niau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai to­kios sko­los pa­den­gia­mos ir iš var­žy­ty­nių.
O ar Jums, ger­bia­mie­ji lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­riai ir lo­bis­tai, te­ko ka­da nors pa­žvelg­ti ver­kian­čiai lo­šė­jo žmo­nai su ma­ža­me­čiu vai­ku ran­ko­se į akis? Pa­ban­dy­ki­te, gal ta­da pra­eis no­ras ir dangs­ty­tis bei ma­ni­pu­liuo­ti sa­lo­nų sam­do­mais dar­buo­to­jais.

Ne­pra­loški­te sa­vo gy­ve­ni­mo, mie­li aly­tiškiai.

Ju­lius Sa­ba­taus­kas

Straipsnis paimtas iš alytausnaujienos.lt